1. Leieavtale

Leieavtale inngås mellom Takeoff Transport AS og leietaker som er navngitt i leieavtalen. Leieavtalen må være godtatt og signert.

Krav til leie: Gyldig sertifikat og legitimasjon for den som skal leie bilen.

Leietaker må ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

2. Forsikring

Takeoff Transport AS sine kjøretøy er fullforsikret. Forsikringen gjelder for den/de som har godtatt og signer Takeoff Transport AS sine leiebetingelser og leieavtale.

Forsikringsvilkår SP 1271813 hos IF Forsikring gjelder.

Et eksemplar av forsikringsvilkår finnes i Takeoff Transport AS sine kjøretøy. Det anbefales å lese gjennom dette.

For leietaker/ekstra sjåfør gjelder følgende egenandeler:

 • Skader på eget kjøretøy kr. 10.000,-
 • Brann kr. 4.000,-
 • Tyveri kr. 4.000,-
 • Hærverk kr. 4.000,-
 • Glassruter kr. 2.000,-

3. Kjøretøyet

Kjøretøyet leies ut i trafikksikker tilstand. Kjøretøyet leveres tilbake i samme tilstand som ved levering med unntak for normal slitasje. Leietaker plikter å sjekke kjøretøyet grundig før bruk. Takeoff Transport AS ønsker at leietaker påpeker følgende:

Feil drivstoffmengde i henhold til avtale.

Skader som ikke er registrert.

Andre feil og mangler som kan ha betydning for sikkerbruk av kjøretøyet, og eventuell uenighet ved levering av kjøretøyet.

Kjøretøyet må brukes på en lovlig og ansvarsfull måte.

Kjøretøyet skal være låst når det ikke er i bruk.

Kjøretøyet må ikke benyttes på en unormal måte slik at det oppstår økt risiko og unødig skade.

Leietaker er ansvarlig for kjøretøyet så lenge leieperioden varer.

Leieperioden er tiden fra kjøretøy og nøkler leveres leietaker til kjøretøy og nøkler er levert tilbake.

Kjøretøyet leveres normalt tilbake i Takeoff Transport AS’ åpningstid hvis ikke annet er avtalt.

Levering av kjøretøyet utenfor åpningstiden skjer på leietakers egen risiko, og leietaker er ansvarlig for kjøretøyet inntil leieforholdet er formelt og endelig avsluttet.

4. Uhell, tyveri og skade

Hvis kjøretøyet har vært innblandet i en ulykke eller utsatt for skade, skal Takeoff Transport AS umiddelbart og så fort som mulig, varsles/kontaktes. Det skal alltid fylles ut skademelding på stedet for hendelsen så fremt det lar seg gjøre.

Er det oppstått personskade og/eller skadens omfang er av alvorlig art, skal politiet kontaktes.

Hvis ulykken eller hendelsen fører til hinder eller stans i det øvrige trafikkbildet, skal politiet kontaktes.

TELEFONNUMMER POLITI: 112

Hvis kjøretøyet blir stjålet, skadet eller utsatt for innbrudd som medfører store skader, må i utgangspunktet leietaker betale den egenandel som er oppgitt i leieavtalen.

Egenandelen bortfaller hvis tapet eller skaden skyldes leietakers overlast og grovt uaktsomme handling.

Hvis egenandel bortfaller, vil Takeoff Transport AS ha rett til å kreve fullstendig erstatning og det fulle beløp av tapet eller skaden vi er blitt påført.

Takeoff Transport AS sine leiepriser inkluderer Falck Redning og Veihjelp hele døgnet. Assistanse til kjøretøy gis ved alle forhold som hindrer fortsatt kjøring (eks. kollisjon, tom for drivstoff, skade, punktering, utelåsing eller liknende). Leietaker kontakter Falkc på telefon 02222. Deretter skal Takeoff Transport AS varsles/kontaktes.

Et eksemplar for av vilkår for Falck Redning finnes i Takeoff Transport AS sine kjøretøy. Det anbefales å lese gjennom dette.

5. Bøter/bompasseringer

Leietaker må i leieperioden betale for følgende:

 • Fartsbøter
 • Parkeringsbøter
 • Bompenger
 • Borttauing
 • Andre gebyrer og bøter i forbindelse med lovbrudd.
  • ulovlig mobilbruk under kjøring, kjøring uten bruk av bilbelte etc.

Takeoff Transport AS er ikke ansvarlig for bøter utstedt i forbindelse med overlast av kjøretøyet.

Heller ikke med hensyn til overvekt av kjøretøyet tilkoblet henger.

Leietaker er selv ansvarlig for at transport med tilhenger utføres i henhold til gjeldende bestemmelser hva angår sertifikater og tillatt vekt.

6. Drivstoff

Det skal alltid fylles riktig drivstoff. Ved feilfylling belastes leietaker alle kostnader i forbindelse med dette.

Normalt skal kjøretøyet leveres tilbake med full tank, hvis ikke annet er avtalt.

Leietaker belastes etter følgende tabell:

Fiat Ducato:

Full tank: 0,-
¾ tank: 250,-
½ tank: 500,-
¼ tank: 750,-
Tom tank: 1000,-

Fiat Doblo:

Full tank: 0,-
¾ tank: 200,-
½ tank: 400,-
¼ tank: 600,-
Tom tank: 800,-

7. Ekstra sjåfør

Takeoff Transport AS tar ikke betalt for ekstra sjåfør, men ekstra sjåfør plikter å gjennomgå leiebetingelser og deretter signere leieavtalen. Den av personene som har signert leieavtalen og som er fører av kjøretøyet, har det hele og fulle ansvar for kjøringen og betraktes som leietaker i henhold til avtalen.

Ekstra sjåfør/sjåfører må fremvise gyldig sertifikat og legitimasjon.

8. Avbestilling

Er kjøretøyet bestilt mer enn 24 timer før leietidspunkt, kan kjøretøyet gebyrfritt avbestilles frem til 24 timer før leietidspunktet. Avbestilles kjøretøyet etter dette, belastes leietaker 50 % av bestilt leieperiode, minimum ett døgns leie.

Er kjøretøyet bestilt mindre enn 24 timer før leietidspunkt, og kjøretøyet blir avbestilt, belastes leietaker 50 % av bestilt leieperiode, minimum ett døgns leie. Ingen avbestillingsgebyr tilkommer.

Er kjøretøyet bestilt, og leietaker unnlater å avbestille og ikke møter opp, belastes leietaker for den hele og fulle leieperioden.

9. Tilbakelevering

Kjøretøyet skal leveres tilbake i henhold til leiekontrakten.

Kjøretøyet skal være tømt for leietakers gjenstander og eiendeler.

Takeoff Transport AS er ikke ansvarlig for dette.

Ønsker leietaker å beholde kjøretøyet lenger, må Takeoff Transport AS kontaktes så snart som mulig.

Hvis det ikke er foretatt en forlengelse av leieforholdet før det opprinnelige leieforholdet utløper, beregnes det en ekstra dags leie for hver dag eller del av dag som kjøretøyet er forsinket.

Leveres kjøretøyet tilbake tidligere enn avtalt i leiekontrakten, vil det ikke gis refusjon for ubrukte dager eller kilometer.

10. Betaling

Forhåndsbestilling per telefon (samtale/SMS):

Det aktuelle leiebeløp med hensyn til leiedøgn betales inn til Takeoff Transport AS konto. Bekreftelse på bestilling sendes til leietaker på SMS eller e-post.

Forhåndsautorisasjon:

Ved oppmøte hos Takeoff Transport AS kan leietaker betale med gyldig bankkort. Forhåndsautorisasjon låser det aktuelle leiebeløpet og kan i den tiden forhåndsautorisasjonen gjelder, ikke disponeres av leietaker.

Størrelsen på beløpet er leieprisen på kjøretøyet pluss kostnad for full drivstofftank.

Når kjøretøyet er levert tilbake med full drivstofftank og kun benyttet antall døgn og kilometer som avtalt, vil det endelige beløpet fastsettes.

Avviker antall døgn, kjørte kilometer og drivstoff fra leieavtalen, vil det endelige og korrekte beløpet fastsettes og belastes leietaker.

11. Generell informasjon

Før utlevering av kjøretøy vil Takeoff Transport AS sammen med leietaker gjennomgå leiebetingelser og tilstand på kjøretøyet. Deretter vil leiekontrakt inngås.

Røyking i kjøretøyet er ikke tillatt.

Dyr er ikke tillatt i kjøretøyet.

Dyr er ikke tillatt transportert i lasterom.

Særskilt rengjøring/spesialrens innvendig og utvendig belastes leietaker med kroner 3000,-

Det er ikke tillatt å transportere farlig avfall, etsende væsker, eksplosiver eller alt annet som kan klassifiseres/betegnes som ulovlig.

Bruken av kjøretøyet skal til enhver tid være forsvarlig og i henhold til forsikringsavtalen og gjeldende lover, regler og bestemmelser.

 

KJØR FORSIKTIG, OG GOD TUR!